Monday, December 12, 2011

โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจเต้นผิดจังหวะ ถือเป็นโรคหัวใจชนิด หนึ่ง เกิดจากมีจุดหรือตำแหน่งบางตำแหน่ง ในหัวใจที่กำเนิดกระแส ไฟฟ้าผิดปกติ หรือมีจุดวงจรลัดไฟฟ้าเล็กๆ ภายในหัวใจ เนื่องจากความผิดปกติดังกล่าวมีขนาดเล็ก จึงไม่มีผลต่อการทำงาน ของหัวใจ ซึ่งแตกต่างจากโรคหัวใจชนิดอื่นที่มักจะมีพยาธิสภาพขนาดใหญ่ เช่น ที่ลิ้นหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจ หรือหลอด เลือดหัวใจ และพบร่วมกับการทำงานของหัวใจที่ผิดปกติ สาเหตุของหัวใจเต้นผิดจังหวะ มักไม่ทราบ สาเหตุเป็นส่วนใหญ่ ส่วนหนึ่งเกิดจากมีจุดกำเนิดไฟฟ้าผิดปกติที่หัวใจ หรือมีวงจรลัดไฟฟ้าผิดปกติ ซึ่งมัก เป็น มาตั้งแต่เกิด แต่โดยทั่วไปมักแสดงอาการ เมื่ออายุ 20-40 ปีขึ้นไป มีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะกำเริบ เช่น การออกกำลังกาย แอลกอฮอล์ ชา กาแฟ ยาบางชนิด ความเครียด ความวิตกกังวล กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เป็นต้น จะทราบได้ อย่างไรว่าเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ ให้สงสัยใน กรณีที่มีอาการดังกล่าวข้างต้น และควรพบแพทย์เพื่อซักประวัติ และตรวจร่างกายอย่างละเอียดในกรณีมีอาการวูบ เป็นลม หมดสติ มีอาการใจสั่น อย่างรุนแรง หรือเหนื่อยมาก ขณะที่มีอาการควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว การวินิจฉัย  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม